REZERVÁCIA

Na rezerváciu hodiny je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom rezervačného systému.

 • Vytvoríte si svoj účet,
 • zakúpite si kredit,
 • vykonáte rezerváciu hodiny.

PRAVIDLÁ REZERVÁCIE

Prihlásením sa do rezervačného systému súhlasíte s pravidlami rezervácie, platnosťou kreditu, stornom rezervácie aj storno podmienkami.

 • Prihlásením na hodinu prehlasujete, že Váš aktuálny zdravotný stav Vám dovoľuje zúčastniť sa hodiny.
  V prípade zamlčania skutočnosti ste si vedomí toho, že znášate všetky následky VY.
 • Rezerváciu hodiny je možné vykonať iba prostredníctvom rezervačného systému.
 • Kredit oprávňuje držiteľa k danému počtu vstupov podľa výšky dobitého kreditu.
 • V prípade Vašej neprítomnosti na hodine, ktorá bola rezervovaná a nebola včas stornovaná, sme nútení Vám účtovať štandardný poplatok za hodinu podľa cenníka.
 • Množstvo rezervácií je obmedzené výškou Vášho kreditu.
 • Platby sa uskutočňujú online platbou v rezervačnom systéme.
 • Ceny za hodiny sa riadia vždy aktuálnym cenníkom štúdia uverejnenom na www.yogaz.sk.
 • Pri zrušení rezervácie hodiny včas Vám kredit bude vrátený na rezervačný účet.
 • Kredit nie je možné vrátiť na bankový účet, ani v hotovosti.
 • Zmena rozvrhu nie je dôvodom na vrátenie kreditu.

Platnosť kreditu

 • Platnosť kreditu je uvedená v cenníku. Ak nie je uvedené inak, platnosť kreditu je 30 dní.
 • Koniec platnosti kreditu Vám oznámime 7, 14, 21 dní pred koncom platnosti prostredníctvom e-mailu.
 • Platnosť kreditu je možné predĺžiť o 30 dní zakúpením ďalšieho kreditu.

Storno rezervácie a storno podmienky

 • Stornovanie rezervácie hodiny platí pre všetkých klientov rovnako.
 • Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom rezervovanej hodiny prostredníctvom webovej aplikácie bez storno poplatku.
 • V prípade, že sa nestihnete odhlásiť včas, bude Vám účtovaný štandardný poplatok za hodinu viď. cenník.
 • Pri opakovanej neospravedlnenej neprítomnosti Vám môže byť zrušená možnosť ďalšej rezervácie.
 • Pri zrušení rezervácie hodiny včas Vám kredit bude vrátený na rezervačný účet.
 • Kredit nie je možné vrátiť na bankový účet, ani v hotovosti.

PRAVIDLÁ KURZY

 • Ak máte zdravotné obmedzenia, informujte o tom učiteľa včas.
 • Miesto na kurze je Vám záväzne rezervované uhradením kurzovného.
 • Uhradením kurzovného súhlasíte s pravidlami kurzu.
 • Vymeškané hodiny si nie je možné nahradiť.
 • Rezervované miesto na kurze nie je možné počas trvania kurzu presunúť na inú osobu.
 • Kurz nie je možné uhradiť kreditom z rezervačného účtu.
 • Pri prerušení kurzu nie je možné výšku kurzovného, ani jeho pomernú časť vrátiť.
 • Zaplatené kurzovné nevraciame.
 • Storno poplatok 100%.

Reklamácie

 • Reklamácie prijímame písomne e-mailom na kocanovaz@gmail.com.